Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van welke aard ook tussen Sunshower B.V. en haar
  contractpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van door de contractpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
  voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sunshower B.V. en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen
  ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2

 1. Elke aanbieding van Sunshower B.V. is vrijblijvend.
 2. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de
  aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW en vrachtkosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3

 1. Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, wordt voor Sunshower B.V. eerst bindend door
  schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Sunshower B.V. ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Sunshower B.V. geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de tot stand
  gekomen overeenkomst, tenzij de contractpartij binnen twee kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk
  haar bezwaren aan Sunshower B.V. kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, lonen en dergelijke, geldend op het moment van het tot stand
  komen van de overeenkomst. Indien niet anders expliciet schriftelijk bevestigd, zijn de prijzen zijn voorts gebaseerd op levering af
  fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het fabrieksterrein van de fabrikant van de door Sunshower B.V. te
  leveren producten. De kosten van in -en uitlading en vervoer van de goederen zijn niet in de prijs begrepen en worden indien Sunshower
  B.V. tot in -en uitlading, alsmede vervoer van de goederen gehouden is, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De prijs voor levering van goederen, die door Sunshower B.V. ingevolge de overeenkomst tussen partijen dienen te worden geleverd, is
  tevens exclusief de kosten c.q. beloning van eventuele door Sunshower B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden.
 3. Indien na de datum van de aanbieding of de overeenkomst en voor het tijdstip, dat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, de prijzen van
  (hulp)materialen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten (semi)overheidslasten, vrachten, assurantiepremies of andere
  kostprijsbestanddelen, waaronder begrepen prijsstijgingen ten gevolge van de waardevermindering van de Nederlandse valuta, een
  verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft Sunshower B.V. het recht haar prijzen
  dienovereenkomstig te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.

Artikel 5

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door Sunshower B.V. van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden;
  c. de dag van ontvangst door Sunshower B.V. van hetgeen ingevolge de overeenkomst voor de start van de uitvoering door
  Sunshower B.V. door de contractpartij ter zake van termijnbetaling dient te worden voldaan.
 2. Een overeengekomen levertijd is steeds indicatief en geen fatale termijn.
 3. Sunshower B.V. is steeds bevoegd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten op grond van vertraging in fabricage of verzending
  of andere leveringsvertragende omstandigheden, die levering tijdelijk verhinderen dan wel vertragen, zonder dat Sunshower B.V. als
  gevolg van deze opschorting schadeplichtig wordt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek, zijnde de fabriek van de door Sunshower B.V. ingeschakelde producent van
  het product.
 5. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de contractspartij geen recht op niet-nakoming van enige jegens
  Sunshower B.V. aangegane verplichting.

Artikel 6

 1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5.4, draagt de contractpartij het risico voor alle directe en indirecte
  schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.
 2. Het eigendom van de goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, gaat echter eerst over op de contractpartij op het moment, dat de
  contractpartij aan Sunshower B.V. ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schaden, volledig
  heeft betaald. De contractpartij is ondanks dit eigendomsvoorbehoud bevoegd om de door Sunshower B.V. te leveren producten in haar
  normale bedrijfsvoering te leveren aan haar klanten, indien de contractpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zoals die
  voortvloeien uit artikel 8.1, derhalve indien de contractpartij 50% van de verschuldigde prijs heeft voldaan. In het geval de contractpartij
  haar verplichtingen jegens Sunshower B.V. niet of niet-tijdig nakomt, heeft Sunshower B.V. het recht en wordt zij voor zover nodig, door
  de contractpartij onherroepelijk gemachtigd, om zonder enige ingebrekestelling de door haar geleverde goederen te demonteren en tot
  zich te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van
  Sunshower B.V. op vergoeding van schade en kosten.
 3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is de contractpartij verplicht de producten deugdelijk te verzekeren tegen onder andere diefstal,
  beschadiging en verlies.
 4. Zolang enig product door de contractpartij niet volledig is betaald, is de contractpartij verplicht haar vordering, die zij heeft op de partij
  aan wie zij heeft doorverkocht aan Sunshower B.V. te verpanden.

Artikel 7

 1. De montage van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de contractpartij. De elektronische installatie mag slechts door een
  gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffend de installatie, worden
  uitgevoerd. Verder is de contractpartij verplicht door Sunshower B.V. te verstrekken installatievoorschriften te volgen.

Artikel 8

 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt:
  De volledige betaling moet door Sunshower B.V.zijn ontvangen, voordat tot levering wordt overgegaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden.
 3. Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande
  ingebrekestelling, in verzuim, en heeft Sunshower B.V. het recht de contractpartij vanaf de dag, dat uiterlijk de betaling had dienen
  Rev. 2014 2
  plaats te vinden, een rente in rekening te brengen, naar een rentepercentage van 3% boven de wettelijke rente, onverminderd de haar
  verder toekomende rechten.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractpartij zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar
  zijn.
 5. De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de contractpartij, zijn
  voor rekening van de contractspartij. Ingeval de contractpartij een door haar aan Sunshower B.V. verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig
  betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het
  verschuldigde bedrag, doch tenminste op € 500,–.

Artikel 9

 1. Na levering van de goederen is Sunshower B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de goederen, tenzij de contractpartij een
  beroep toekomt op de navolgende garantiebepalingen.
 2. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen en andere uit deze voorwaarden blijkende beperkingen en uitsluitingen staat
  Sunshower B.V. in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen en van de door haar verrichte aanvullende werkzaamheden
  gedurende een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de dag der levering van de goederen. Sunshower B.V. staat niet in voor het
  met de goederen te behalen resultaten cq voor de effectiviteit van de goederen.
 3. Alle gebreken, waarvan de contractpartij bewijst, dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als
  direct gevolg van een onjuistheid in de door Sunshower B.V. ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking
  of gebruik van slecht materiaal, zullen kosteloos door Sunshower B.V. worden hersteld. De contractpartij dient te allen tijde Sunshower
  B.V. in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen. Op voor Sunshower B.V. van derden betrokken materialen en/of
  zaken wordt door Sunshower B.V. onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel niet meer garantie verstrekt dan aan
  Sunshower B.V. door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
 4. De verplichtingen, die uit hoofde van deze garantiebepalingen op Sunshower B.V. komen te rusten zullen te allen tijde beperkt zijn tot
  vervanging of reparatie van het betreffende product of tot betaling van de kosten, die met het herstel gemoeid zijn. De keuze tussen de
  verschillende mogelijkheden zal gemaakt worden door Sunshower B.V. De contractpartij heeft de plicht om er voor zorg te dragen dat
  Sunshower B.V. in de gelegenheid wordt gesteld om aan deze verplichtingen te voldoen.
 5. Het product waarvan de garantie wordt ingeroepen mag door de contractpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande
  toestemming van Sunshower B.V. Een product dat wordt teruggezonden, maar niet defect wordt bevonden, zal op kosten van de
  contractpartij aan deze worden teruggezonden, waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van het door Sunshower B.V. naar
  aanleiding van de klacht ingestelde onderzoek.
 6. De garantie van Sunshower B.V. geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundige of onjuiste
  installatie, ondeskundig of onjuiste behandeling of gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud of indien het goed voor andere dan
  normale gebruiksdoeleinden is aangewend of niet op juiste wijze is gebezigd of indien de contractpartij dan wel de klant van de
  contractpartij, dan wel opvolgende klanten, dan wel de eindgebruiker niet stipt de door Sunshower B.V. gegeven bedieningsvoorschriften
  is nagekomen. Op de contractpartij rust derhalve de verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen, dat opvolgende schakels in de
  leveringsketen de bedieningsvoorschriften nakomen.
 7. Indien Sunshower B.V. om welke reden dan ook niet in staat is om onderdelen van de goederen te leveren ter vervanging van de
  geleverde onderdelen van goederen uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de beletselen
  van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort, totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl, ingeval redelijkerwijs
  mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, Sunshower B.V. de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de
  oorspronkelijke door Sunshower B.V. betaalde kostprijs van deze of soortgelijke onderdelen van goederen, zal vergoeden.
 8. Reclamering door de contractpartij ter zake van zichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden bij levering van goederen binnen 24
  uur na de levering, bij gebreke waarvan een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt. Reclamering door de
  contractpartij ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden binnen twee dagen na constatering daarvan, bij aangetekend
  schrijven onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan eveneens een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt.
 9. Voorts vervalt elke aanspraak op garantie:
  a. indien de installatie van het product bij de eindgebruiker niet geschiedt door een gespecialiseerd bedrijf;
  b. door de contractpartij Sunshower B.V. niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele
  gebreken te verhelpen;
  c. door de contractpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldaan is aan enige verplichting, die voor haar uit de met Sunshower B.V.
  gesloten overeenkomst of uit andere met Sunshower B.V. gesloten overeenkomsten voortvloeit;
  d. indien de eindgebruiker van de goederen zich niet houdt aan de door Sunshower B.V. mee te leveren gebruikshandleiding.
 10. Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op het
  moment, dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.

Artikel 10

 1. De aansprakelijkheid van Sunshower B.V. uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van in het vorige artikel
  van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens een vordering tot een
  vervangende schadevergoeding ter zake van het niet-nakomen van deze garantieverplichtingen, is uitgesloten. Elke vordering ter zake
  van bedrijfsschade of andere indirecte schade is eveneens uitgesloten.
 2. Indien Sunshower B.V. een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor schade, die het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar
  toerekenbaar tekortkomen van haar zijde met betrekking tot deze advisering indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven
  omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de
  afzonderlijk voor het advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van de door haar gegeven
  adviezen is Sunshower B.V. niet aansprakelijk.
 3. Ingeval van een onrechtmatige daad van Sunshower B.V. of van de werknemers van Sunshower B.V. of ondergeschikten, waarvoor
  Sunshower B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Sunshower B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door
  dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 4. Voor zover Sunshower B.V. gehouden mocht zijn enig bedrag uit te keren op grond van aansprakelijkheid, zal dit bedrag steeds beperkt
  zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Aansprakelijkheid van Sunshower B.V. wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.3 en artikel 10.4 wordt uitdrukkelijk
  uitgesloten.
  Rev. 2014 3

Artikel 11

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de krachtens de overeenkomst te leveren producten en op
  daarmee samenhangende ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend
  bij Sunshower B.V.
 2. Alle door Sunshower B.V. aan de contractpartij te verstrekken stukken, zoals rapporten, overeenkomsten en dergelijke zijn uitsluitend
  bestemd om te worden gebruikt door de contractpartij en mogen niet door de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Sunshower B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Het is de contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten van de producten of de verpakking van
  de producten te verwijderen.
 4. De contractpartij zal alle van Sunshower B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden, tenzij de verkregen
  informatie naar de aard bestemd is om openbaar gemaakt te worden.
 5. Sunshower B.V. staat er voor in, dat de door haar geproduceerde en geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op intellectuele
  eigendomsrechten van derden. Indien onherroepelijk komt vast te staan, dat een door Sunshower B.V. geleverd goed in strijd zou zijn
  met intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Sunshower B.V. te harer keuze na overleg met de contractpartij het
  betrokken goed vervangen door een goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht dan wel van de bovenbedoelde derde een
  gebruiksrecht verwerven dan wel aan de contractpartij de koopsom retourneren. Buiten het toepassen van één van deze drie
  mogelijkheden is Sunshower B.V. niet aansprakelijk jegens de contractpartij.

Artikel 12

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Sunshower B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was
  deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
  verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
  werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Sunshower B.V. of haar
  leveranciers.

Artikel 13

 1. Ingeval de contractpartij enige verplichting jegens Sunshower B.V. niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling met
  haar crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar bedrijf beëindigt of vervreemdt of
  (ingeval zij een vennootschap is) ontbonden wordt, overlijdt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende
  zaken te haren laste beslag wordt gelegd of de contractpartij haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst, dan wel
  na het sluiten van de overeenkomst aan Sunshower B.V. andere omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te
  vrezen dat de contractpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, wordt de contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
  heeft Sunshower B.V. de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
  tussenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd
  het recht van Sunshower B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14

 1. Op de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar
  aanleiding van de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde
  rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.